Nové knihy UKPU http://194.160.246.84:82 Knihy zaregistrované v katalógu UKPU za posledných 14 dní sk Geografia maloobchodu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061056Križan, František / Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, ISBN:978-80-223-3542-3 22.02.2017 Slovenský štát : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061055Tokárová, Zuzana / Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016, ISBN:978-80-8152-459-2 22.02.2017 The structure of the english sentence : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061054Rafajlovičová, Rita / Prešov : Prešovská tlačiareň, 2015, ISBN:978-80-970862-3-7 22.02.2017 "Canisterapia" na Slovensku - aktuálny stav optikou zmeny / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061053Šoltésová, Denisa / Prešov : Prešovská univerzita, 2016, ISBN:978-80-555-1733-9 21.02.2017 Socioterapia v sociálnej práci / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061052Šoltésová, Denisa / Prešov : Prešovská univerzita, 2016, ISBN:978-80-555-1680-6 21.02.2017 Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061051Ološtiak, Martin / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2015, ISBN:978-80-555-1406-2 20.02.2017 English phonetics and phonology for Slovak students / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061050Bilá, Magdaléna / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, ISBN:978-80-555-1634-9 20.02.2017 Viola da Gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061049Medňanský, Karol, 1948- / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1693-6 20.02.2017 Genius loci jako fenomén vnější sociální a územní koheze v kontextu rozvoje přeshraniční http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061048Vencálek, Jaroslav, 1949- / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, ISBN:978-80-555-1641-7 20.02.2017 Médiá a text 6 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061047 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1622-6 20.02.2017 Komparatívna analýza primárneho matematického vzdelávania na Slovensku a v zahraničí / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061046 / Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN:978-80-555-1204-4 17.02.2017 Deti slnka : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061045 / Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, ISBN:978-80-555-1100-9 17.02.2017 Metodický manuál pre učiteľov na multikultúrnu, emocionálnu a jazykovo-komunikačnú výchovu http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061044Hlebová, Bibiána / Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, ISBN:978-80-555-1101-6 17.02.2017 Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2016/15) : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061043 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, ISBN:978-80-555-1631-8 20.02.2017 Teória a prax telesnej výchovy v materskej škole : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061042 / Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre, ISBN:978-80-555-1168-9 17.02.2017 Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061041 / Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta : Slovenský výbor Svetovej organizácie pre, ISBN:978-80-555-1152-8 17.02.2017 Slovensko-ukrajinské vzťahy, z výskumu lingvistiky, literárnej vedy, prekladu a kultúrnych kont http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061040 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, ISBN:978-80-555-1667-7 20.02.2017 Vybrané kapitoly z matematiky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061039Mokriš, Marek / Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN:978-80-555-1095-8 17.02.2017 Pedagogická intervencia pre deti s problémovým správaním v predškolskom veku = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061038Podhájecká, Mária / Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015, ISBN:978-80-555-1510-6 16.02.2017 Sexuálna morálka a mentálne postihnutie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061037Marková, Dagmar / Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015, ISBN:978-80-555-1370-6 16.02.2017 Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061036 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1701-8 16.02.2017 Textové stereotypy komentátorského prejavu v priamych televíznych prenosoch z futbalu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061035Mergeš, Jozef / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1636-3 16.02.2017 Prvá svetová vojna v Karpatoch = http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061034 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1717-9 16.02.2017 Discourse and ideology : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061033 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1635-6 16.02.2017 Filozofia etickej výchovy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061032 / Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1650-9 16.02.2017 Acta Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Oecologica 8. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061031 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, ISBN:16.02.2017 Acta Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Oecologica 8. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061030 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, ISBN:16.02.2017 Hodnoty a hodnotové orientácie materstva v hypermoderne / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061029Pížová, Lívia / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1734-6 16.02.2017 Starosť o seba : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061028Flachbartová, Lívia / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1651-6 16.02.2017 Psychologická diagnostika dospelých / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061027Vendel, Štefan / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1692-9 15.02.2017 Tvorenie termínov v odbore cestovného ruchu v slovenčine a v ruštine : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061026Vráželová, Viktória / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1685-1 15.02.2017 Dejiny Brestlitovskej únie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061025Šafin, Ján / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1676-9 15.02.2017 Manuál pre študentov a cvičných učiteľov k pedagogickej praxi / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061024Černotová, Marta / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1640-0 15.02.2017 Medzinárodné študentské psychologické dni 2016 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061023 / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1652-3 15.02.2017 Sociálne témy a dilemy seniorov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061022Balogová, Beáta / Prešov : Prešovská univerzita, 2016, ISBN:978-80-555-1687-5 15.02.2017 The Oxford handbook of pragmatics / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061021 / New York : Oxford University Press, c2017, ISBN:978-0-19-969796-0 15.02.2017 The Cambridge handbook of linguistic anthropology / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061020 / Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2014, ISBN:978-1-107-03007-7 15.02.2017 The Oxford handbook of universal grammar / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061019 / New York : Oxford University Press, c2017, ISBN:978-0-19-957377-6 15.02.2017 Terapeutické inšpirácie v socioterapii : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061018Šoltésová, Denisa / Prešov : Prešovská univerzita, 2016, ISBN:978-80-555-1732-2 15.02.2017 The Oxford handbook of cognitive linguistics / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061017 / New York : Oxford University Press, c2007, ISBN:978-0-19-973863-2 15.02.2017 Variabilita a multidisciplinarita prístupov v oblasti intervencií s asistenciou psov : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061016 / Prešov : Prešovská univerzita, 2016, ISBN:978-80-555-1681-3 15.02.2017 Intervencie s asistenciou psov - úvod do teórie a praxe / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061015Šoltésová, Denisa / Prešov : Prešovská univerzita, 2016, ISBN:978-80-555-1686-8 15.02.2017 Aktivity Cirkvi zamerané na pomoc rodinám / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061014Vancáková, Soňa / Ružomberok : Verbum, 2015, ISBN:978-80-561-0277-0 14.02.2017 Dejiny Židov v Košiciach a ich spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061013Mičko, Ján, 1978- / [S.l. : s.n.], 2014, ISBN:978-80-8126-086-5 14.02.2017 Manželský súhlas ako úkon rozumu a vôle v práve Latinskej cirkvi / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061012Mitrová, Jana / Michalovce : Final, 2014, ISBN:978-80-89412-47-1 14.02.2017 Fenomén povolania človeka / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061011Nováková, Marcela, 1950- / Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014, ISBN:978-80-7165-957-0 14.02.2017 Evanjelizačná činnosť Katolíckej cirkvi na Slovensku : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061010Beregi, Vladimír, 1972- / Uzovce : Pro Communio, 2015, ISBN:978-80-89298-04-4 14.02.2017 Stratégie nezamestných na trhu práce (okres Sabinov) / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061009Drobňáková, Martina, 1976- / Ružomberok : Verbum, 2015, ISBN:978-80-561-0269-5 14.02.2017 Náuka Cirkvi o migračných procesoch globalizovaného sveta / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061008Albičuk, Štefan, 1971- / Košice- Myslava : TypoPress, 2013, ISBN:978-80-8129-027-5 14.02.2017 Milosrdný rok : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061007Danko, Pavol / [Bratislava] : Kanet, [2016], ISBN:978-80-971255-1-6 10.02.2017 Druhý vatikánsky koncil v teológii Jozefa Ratzingera - Benedikta XVI. / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061006Sabolová, Katarína / Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014, ISBN:978-80-7165-953-2 10.02.2017 Protológia Katechizmu Katolíckej cirkvi / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061005Katriňák, František / Košice : Vienala, 2015, ISBN:978-80-8126-118-3 10.02.2017 Od spoločnosti bez Boha k spoločenstvu s Bohom : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061004Janočková, Tatiana / Košice : Vienala, 2014, ISBN:978-80-8126-112-1 10.02.2017 Neschopnosť osoby uzavrieť manželstvo z dôvodov psychickej povahy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061003Kakalej, Martin / Košice : Vienala, 2013, ISBN:978-80-8126-107-7 10.02.2017 Ľudská formácia budúcich kňazov : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061002Škurla, Dušan / Košice : Vienala, 2013, ISBN:978-80-8126-070-4 10.02.2017 Mnohohlas pravoslavné teologie ve 20. století na Západě / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061001Noble, Ivana, 1966- / Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, ISBN:978-80-7325-403-2 10.02.2017 Il concetto giuridico di rappresentanza e la costituzione gerarchica della Chiesa : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000061000Sykora, Peter, 1980- / Città del Vaticano : Lateran Universita Press, 2016, ISBN:978-88-465-1094-5 10.02.2017 Vysluhovanie sviatostí a svätenín v Ostrihomskom rituáli (1625 – 1909) / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060999Krivda, Andrej / Ružomberok : Verbum, 2014, ISBN:978-80-561-0179-7 09.02.2017 Postoje študentov pomáhajúcich povolaní k vybraným skupinám ohrozeným sociálnou exklúziou : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060998Sabolová, Katarína, 1979- / Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, 2013, ISBN:10.02.2017 Islam a kresťanstvo / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060997Righi, Davide / Bratislava : LÚČ, 2016, ISBN:978-80-8179-033-1 09.02.2017 L’obbedienza e l’offerta come espressione della partecipazione al sacerdozio di Cristo : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060996Zorvanová, Mária, 1962- / Levoča : MTM, 2013, ISBN:978-80-89187-76-8 10.02.2017 Kristovo utrpenie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060995Rivas, Catalina / Doľany : ZAEX - Náboženská literatúra, 2015, ISBN:978-80-89676-40-8 09.02.2017 Mária ma zachránila pred večným zatratením : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060994 / Doľany : ZAEX - Náboženská literatúra, 2016, ISBN:978-80-89676-69-9 09.02.2017 Wokół oddziaływania tekstu biblijnego / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060993 / Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2016, ISBN:978-83-7438-515-2 10.02.2017 Katolícka bohoslovecká fakulta v Bratislave 1936-1989 / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060992Hrabovec, Emília, 1964- / Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2011, ISBN:978-80-7162-884-2 09.02.2017 Dejiny Uhorska ako ich nepoznáte : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060991Tarabčák, Michal, 1925-2015 / Bratislava : Eko-konzult, 2016, ISBN:978-80-8079-216-9 09.02.2017 V brázde Metodovej 2017 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060990 / Košice : Byzant, 2016, ISBN:978-80-85581-73-7 09.02.2017 Hľadanie súvislostí : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060989Hučko, Ladislav, 1948- / Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo, 2009, ISBN:978-80-89231-20-1 09.02.2017 Prebúdzanie obra : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060985Repko, Jozef, 1940-2014 / Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2015, ISBN:978-80-8161-161-2 09.02.2017 Jakou barvu má medvěd? : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060936Gardner, Martin, 1914-2010 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1166-2 13.02.2017 Poznáváme, hýbeme se a tvoříme : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060935Petrů-Kicková, Pavla / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1182-2 13.02.2017 Sex v lidském milování / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060934Berne, Eric, 1910-1970 / Praha : Portál, 2017, ISBN:978-80-262-1089-4 13.02.2017 Umělci v mateřské škole : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060930Rochovská, Ivana / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1120-4 13.02.2017 Veselý rok s pohádkami : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060929Štanclová, Eva / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1129-7 13.02.2017 Připoutej se, nebo umře jednorožec : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060928Hayers, Johannes / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1127-3 09.02.2017 Strom poznání : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060926Maturana, Humberto R. / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1119-8 09.02.2017 Průvodce rodinnou mediací / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060925 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1157-0 09.02.2017 Proč Einstein nenosil ponožky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060924Ankowitsch, Christian, 1959- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1126-6 09.02.2017 Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v hudobnej edukácii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060923Brozmanová, Oľga / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0906-2 09.02.2017 Slovník etiky a etickej výchovy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060922Klimeková, Anna / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0885-0 09.02.2017 Súčasné politické teórie II. / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060910Kováčik, Branislav / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0710-5 09.02.2017 Súčasné politické teórie I. / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060908Kulašik, Peter / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0613-9 09.02.2017 Záujmové skupiny v teórii politiky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060903Uhlerová, Monika / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0598-9 09.02.2017 Didaktika odborného výcviku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060899 / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0778-5 09.02.2017 Základy geografie mesta / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060898Pouš, Richard / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0626-9 09.02.2017 Teoretické princípy ekologických procesov, funkcií a služieb ekosystémov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060897Vološčuk, Ivan, 1935- / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0683-2 09.02.2017 Rozvoj rovnováhových schopností a presnosť streľby v ľadovom hokeji : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060894Tokárová, Martina / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-1046-4 09.02.2017 Umelecký profil Štefana Krčméryho / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060891Tatár, Jozef / Banská Bystrica : Belianum, 2015, ISBN:978-80-557-0949-9 09.02.2017 Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností začínajúcich gymnastov / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060890Kremnický, Juraj / Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, ISBN:978-80-7435-477-9 09.02.2017 Základné lokomócie a sezónne pohybové činnosti : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060889Novotná, Naďa / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0754-9 09.02.2017 Migračné a integračné procesy v globálnom veľkomeste (na príklade slovenských migrantiek v L http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060888Majerová, Dagmara / Banská Bystrica : Belianum, 2016, ISBN:978-80-557-1105-8 09.02.2017 Interdisciplinárne aspekty obohacovania registra hovorového štýlu slovenčiny prostredníctvom a http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060886Jesenská, Petra / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0747-1 09.02.2017 Športové hry - 1. časť / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060885Nemec, Miroslav / Banská Bystrica : Belianum, 2014, ISBN:978-80-557-0809-6 09.02.2017 Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060884Molnárová, Eva / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0583-5 09.02.2017 Osobnosť Márie Rázusovej-Martákovej na pozadí recepčnej tradície / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060883Brtková, Kamila / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0592-7 09.02.2017 Porovnanie taktického a technického prístupu vyučovania vo volejbale, na zmeny úrovne výkonnos http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060882Popelka, Jaroslav / Banská Bystrica : Belianum, 2013, ISBN:978-80-557-0570-5 09.02.2017 Dějiny Bulharska / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060863Rychlík, Jan, 1954- / Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN:978-80-7422-553-6 22.02.2017 Ve jménu Gucci : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060856Gucci, Patrizia, 1963- / Brno : Jota, 2016, ISBN:978-80-7462-997-6 22.02.2017 Uspávanky ; http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060846 / Bratislava : Buvik, 2016, ISBN:978-80-8124-088-1 15.02.2017 Ja a môj pes : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060845Melišová, Jana / Bratislava : Webotomy, 2016, ISBN:978-80-972495-0-2 15.02.2017 Ja som tu len mačka / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060844Johansen, Hanna / Bratislava : Perfekt, 2016, ISBN:978-80-8046-756-2 15.02.2017 Bajky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060843La Fontaine, Jean de, 1621-1695 / Praha : Studio trnka, 2016, ISBN:978-80-87209-56-1 15.02.2017 Šachové základy / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060840Capablanca, José Raúl, 1888-1942 / [Ostrožská Nová Ves] : Galerie Dolmen, 2016, ISBN:978-80-87303-31-3 22.02.2017 Poviedky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060839Hemingway, Ernest, 1899-1961 / Bratislava : Ikar, 2016, ISBN:978-80-551-5164-9 22.02.2017 Odvážný rodič : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060830Pozatek, Kristine / Brno : Barrister and Principal, 2016, ISBN:978-80-7485-109-4 22.02.2017 Géniové XX. století. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060787Pacner, Karel, 1936- / Praha : Motto, 2016, ISBN:978-80-267-0652-6 22.02.2017 Dívka v ledu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060779Bryndza, Robert / V Praze : Grada Publishing, 2016, ISBN:978-80-271-0370-6 22.02.2017 Pištáčik / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060760Dušek, Dušan, 1946- / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-2394-8 17.02.2017 Bible a postmoderní představivost : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060747Brueggemann, Walter, 1933- / Praha : Vyšehrad, 2016, ISBN:978-80-7429-651-2 09.02.2017 Zinkoví chlapci / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060732Aleksìjevìč, Svjatlana Aljaksandraǔna 1948- / Příbram : Pistorius and Olšanská, 2016, ISBN:978-80-87855-75-1 16.02.2017 Za ledovou bariéru / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060731Preston, Douglas J., 1956- / Praha : BB/art, 2016, ISBN:978-80-7507-660-1 22.02.2017 Matematika v predškolskej edukácii : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060730Šimčíková, Edita / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta , 2015, ISBN:978-80-555-1305-8 17.02.2017 Príbeh vlákna : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060729Mintalová-Zubercová, Zora, 1950- / Bratislava : Slovart, 2016, ISBN:978-80-556-2365-8 16.02.2017 Židia na Slovensku po roku 1945 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060721Salner, Peter, 1951- / Bratislava : Slovenská akadémia vied, Ústav etnológie : Veda, 2016, ISBN:978-80-224-1510-1 22.02.2017 Komu patří budoucnost? : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060718Lanier, Jaron, 1960- / Praha : Argo : Dokořán, 2016, ISBN:978-80-257-1994-7 20.02.2017 Čtenářský klub Jane Austenové / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060716Fowler, Karen Joy, 1950- / Praha : Plus, 2016, ISBN:978-80-259-0595-1 20.02.2017 Literatúra bodka sk / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060715 / Bratislava : Literárne informačné centrum, 2016, ISBN:978-80-8119-102-2 17.02.2017 Evropa je rodu ženského : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060711Kienzler, Iwona, 1956- / Frýdek-Místek : Alpress, 2016, ISBN:978-80-7543-240-7 14.02.2017 Zapomenuté výpravy : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060708Švihálek, Milan, 1944- / Brno : Jota, 2016, ISBN:978-80-7462-926-6 15.02.2017 Cash, I see a darkness / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060706Kleist, Reinhard, 1970- / Praha : Argo, 2016, ISBN:978-80-257-1894-0 15.02.2017 Dějiny Anglie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060705Ackroyd, Peter, 1949- / Praha : BB/art, 2016, ISBN:978-80-7507-629-8 15.02.2017 České země v letech 1620-1705 : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060683Mikulec, Jiří, 1962- / Praha : Libri, 2016, ISBN:978-80-7277-553-8 14.02.2017 Zima přichází : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060682Kasparov, Garri Kimovič, 1963- / Brno : Jota, 2016, ISBN:978-80-7462-988-4 14.02.2017 Pionýři a roboti : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060664Ryška, Pavel, 1974- / Praha : Paseka ; Brno : Fakulta výtvarných umění VUT, 2016, ISBN:978-80-7432-745-2 13.02.2017 Šachinšach / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060663Kapuściński, Ryszard, 1932-2007 / Krásno nad Kysucou : Absynt, 2016, ISBN:978-80-89845-71-2 14.02.2017 Kritika morálky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060662Nietzsche, Friedrich, 1844-1900 / Bratislava : Kalligram, 2016, ISBN:978-80-8101-948-7 13.02.2017 Pád do propasti : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060661Kudrova, Irma Viktorovna, 1929- / Praha : Pulchra, 2016, ISBN:978-80-7564-005-5 13.02.2017 Náboženství a filosofie v sekulární demokracii / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060655 / Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2016, ISBN:978-80-7561-001-0 13.02.2017 Relax pro vyčerpané : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060653Wax, Ruby, 1953- / Praha : Dobrovský, 2016, ISBN:978-80-7390-449-4 10.02.2017 Literární monády : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060650Jícha, Jan, 1980- / Praha : Cherm, 2016, ISBN:978-80-86370-61-3 10.02.2017 Bílá magie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060648Müller, Lothar, 1954- / Brno : Host, 2016, ISBN:978-80-7491-243-6 10.02.2017 Sociopat odvedle : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060643Stout, Martha, 1953- / Praha : Dům Harfa, 2016, ISBN:978-80-900379-2-2 09.02.2017 Příběh Mount Everestu : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060623Younghusband, Francis Edward, Sir, 1863-1942 / Havířov : Michal Kleslo, 2016, ISBN:978-80-906195-5-5 22.02.2017 Básně : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060607Hadwiger, Victor, 1878-1911 / Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2016, ISBN:978-80-86911-48-9 16.02.2017 Vznik samostatnej Slovenskej republiky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060602 / Martin : Matica slovenská, 2016, ISBN:978-80-8128-173-0 17.02.2017 Co je nového v estetice / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060601Hadravová, Tereza / Praha : Nová beseda, 2016, ISBN:978-80-906089-7-9 16.02.2017 Za súmraku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060598Čechov, Anton Pavlovič, 1860-1904 / Bratislava : Európa, 2016, ISBN:978-80-89666-31-7 16.02.2017 Vybrané aspekty komunikačnej dimenzie e-learningu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060597Burgerová, Jana / Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2014, ISBN:978-80-555-1146-7 16.02.2017 Komplexný prístup k deťom s problémovým správaním v predškolskom veku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060569Podhájecká, Mária / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, ISBN:978-80-555-1648-6 14.02.2017 Spevník rómskych piesni pre deti / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060567 / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, ISBN:978-80-555-1543-4 16.02.2017 Přecitlivělost není slabost / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060545Sand, Ilse / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1122-8 13.02.2017 Umění být / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060537Fromm, Erich, 1900-1980 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1105-1 13.02.2017 Ján Stanislav a slovenská slavistika / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060364 / Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Slovenský komitét slavistov, 2016, ISBN:978-80-89489-28-2 09.02.2017 Ruce v hlíně : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060343Rubešová, Radka / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1085-6 13.02.2017 Stačí jen málo : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060333Hanson, Rick / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1088-7 09.02.2017 101 tipů pro rodiče dětí s autismem : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060326Miller, Arnold, 1927-2011 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1106-8 13.02.2017 Orchestrální studie pro fagot II. (M - W) http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060248Herman, František / Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1998, ISBN:80-85883-39-2 16.02.2017 Orchestrální studie pro fagot I. (A - K) http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060247Herman, František / Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1997, ISBN:80-85883-26-0 16.02.2017 Orchestrální sóla pro hoboj http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060246Ježová, Lidmila, 1943-1998 / Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980, ISBN:16.02.2017 Orbis cirkus : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060244Jordan, Hanuš, 1961- / V Praze : Akademie múzických umění : Cirkoskop : Národní muzeum, 2014, ISBN:978-80-7331-280-0 20.02.2017 Operní režie ; http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060243Macků, Milan, 1924- / V Prahe : Hudební fakulta Akademie múzických umění, 1996, ISBN:80-85883-11-2 22.02.2017 O subjektivním hodnocení zvuku / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060239Otčenášek, Zdeněk, 1957- / V Praze : Akademie múzických umění, 2008, ISBN:978-80-7331-113-1 15.02.2017 Musical kinetics / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060236Tichý, Vladimír, 1946- / Praha : Academy of Performing Arts in Prague, 2014, ISBN:978-80-7331-328-9 15.02.2017 Moderní notace a její interpretace / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060234Loudová, Ivana, 1941- / V Praze : Akademie múzických umění, 1998, ISBN:80-85883-31-7 14.02.2017 Živá hudba : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060132 / Praha : Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, 2015, ISBN:978-807331-372-2 16.02.2017 Krátký výlet po lidském vědomí : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060093Ramachandran, V. S., 1951- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1013-9 13.02.2017 Americký cisár : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000060004Pollack, Martin, 1944- / Krásno nad Kysucou : Absynt, 2016, ISBN:978-80-89845-46-0 09.02.2017 Přehled andragogiky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059807Veteška, Jaroslav, 1973- / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1026-9 13.02.2017 Utrpení z nesmyslnosti života : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059798Frankl, Viktor Emil, 1905-1997 / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1038-2 13.02.2017 Sexualita a postihnutie : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059381 / Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2015, ISBN:978-80-555-1488-8 16.02.2017 Šest kroků ke zvládnutí ADHD : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059161Laver-Bradbury, Cathy / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1035-1 13.02.2017 Základy arteterapie / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059157Šicková-Fabrici, Jaroslava / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1043-6 13.02.2017 Jak na žáky : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059153Tesařová, Martina / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-1047-4 13.02.2017 Kvalitativní výzkum : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000059145Hendl, Jan / Praha : Portál, 2016, ISBN:978-80-262-0982-9 09.02.2017 Kapitoly z dejín slovenskej literatúry druhej polovice 20. storočia : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058780Krnová, Kristína / Banská Bystrica : Belianum : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2015, ISBN:978-80-557-0917-8 09.02.2017 Osobné je politické : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058752Kulašiková, Zuzana / Banská Bystrica : Belianum : 2013, ISBN:978-80-557-0571-2 09.02.2017 Cyrilometodské dedičstvo a Európa / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000058060Šafin, Ján / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1166-5 15.02.2017 Umění milovat / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000056205Fromm, Erich, 1900-1980 / Praha : Portál, 2015, ISBN:978-80-262-0806-8 13.02.2017 Vybrané kapitoly z manažérskej etiky / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000054265Ondriová, Iveta / Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, ISBN:978-80-555-1120-7 20.02.2017 Analgezie a anestezie v porodnictví / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052934Pařízek, Antonín, 1959- / Praha : Galén ; Kamenice : MCC Publishing, 2012, ISBN:978-80-7262-893-3 14.02.2017 Diagnostika a léčba poruch plodnosti / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052923Mardešić, Tonko, 1955- / Praha : Grada, 2013, ISBN:978-80-247-4458-2 14.02.2017 Intenzivní péče o novorozence / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052919Fendrychová, Jaroslava, 1953- / Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012, ISBN:978-80-7013-547-1 14.02.2017 Farmakoterapie v těhotenství a při kojení : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052909 / Praha : Maxdorf, c2013, ISBN:978-80-7345-333-6 14.02.2017 Zázrak porodu / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052898Gaskin, Ina May / Doubice : One Woman Press, 2010, ISBN:978-80-86356-48-8 14.02.2017 Režimové opatrenia v liečbe : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052891 / Bratislava : Raabe, 2012, ISBN:978-80-8140-018-6 14.02.2017 Kritické stavy v porodnictví / http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052882Pařízek, Antonín, 1959- / Praha : Galén ; Kamenice : MCC Publishing, 2012, ISBN:978-80-7262-949-7 14.02.2017 Šimonovy pracovní listy. http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000052125Štanclová, Eva / Praha : Portál, 2014, ISBN:978-80-262-0604-0 16.02.2017 Na Petrovom stolci : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000050217Judák, Viliam / Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2011, ISBN:978-80-7162-877-4 09.02.2017 Právo a manažment v zdravotníctve http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000045608 / Bratislava : Iura Edition, 2010-, ISBN:15.02.2017 Na Petrovom stolci : http://194.160.246.84:8991/F?func=direct&l_base=&doc_number=000044782Judák, Viliam / Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2010, ISBN:978-80-7162-834-7 09.02.2017 Celkovo titulov: 180